HOME CLUBINFO ELFTALLEN LIGGING FOTOGALERIJ SPONSORS CONTACT
B
Terreinen :   Secretariaat :  
Hoefstraat 4 
3940 Hechtel

Tel : 011/732787

Stamnummer : 2662

  Johan Vrinzen
Don Boscostraat 137
3940 Hechtel-Eksel
Tel. : 011/731264
GSM : 0496/862030

khechtelfc@telenet.be
 
Wedstrijdkalender
Vorige speeldag

Huidige speeldag

Volgende speeldag
KBVB

Gele Kaarten

Afgelastingen
Lid worden

Wi je onze club versterken of inschrijven als jeugdspeler ..
neem dan contact met ons op

Contacteer seniorenafdeling

Contacteer jeugdafdeling
Webshop
K. Hechtel FC op Facebook
K. Hechtel FC
Jeugd K. Hechtel FC

i

Taken trainer
 • Voorbereiding van de trainingen en wedstrijden
 • Communicatie aangaande trainingen en wedstrijden naar spelers en ouders
 • Bouwt gedurende het seizoen aan een hecht team
 • Geeft iedereen gelijke ontwikkelingskansen
 • Coacht steeds positief
 • Is een voorbeeld voor de spelers
 • Organiseert samen met de afgevaardigde minstens 1 nevenactiviteit per seizoen
 • Is aanwezig/helpt op clubactiviteiten
Taken afgevaardigde
 
Algemeen
 • De afgevaardigde ondersteunt de trainer voor de extra-sportieve taken
 • De afgevaardigde zorgt er voor dat alle spelers uit zijn team ingeschreven zijn en waakt er over dat elke speler een bal/training (inbegrepen in het lidgeld) ontvangt
 • De afgevaardigde zorgt er indien nodig voor dat een ongevallenformulier wordt ingevuld en binnengebracht bij een bestuurslid
Wedstrijden
 • De afgevaardigde ontvangt de bezoekende ploeg en voorziet hen van water/bekers
 • De afgevaardigde zorgt er voor dat het wedstrijdblad wordt ingevuld en na de wedstrijd verzonden wordt, hij/zij ontvangt hiervoor een login op www.wedstrijdbladen.be
 • Tijdens de wedstrijd helpt de afgevaardigde indien nodig (5 tegen 5) bij de wissels en ziet hij/zij er op toe dat alle spelers voldoende speelgelegenheid krijgen.
 • De afgevaardigde ontvangt de scheidsrechter en heeft als taak de scheidsrechter te assisteren (blijf neutraal en geef geen kritiek)
 • De afgevaardigde stelt een beurtrol op voor het wassen van de wedstrijdkledij en ziet er op toe dat deze gevolgd wordt

Organigram
 


Welkom
Van harte welkom op de officiële webpagina's van K. Hechtel FC.

Hier kan je terecht voor alle informatie in verband met onze elftallen.
Ook algemene inlichtingen betreffende onze club en de gezellige randevenementen kan je hier terugvinden.

Wil je liever zelf een kijkje komen nemen ?
Dan ben je natuurlijk altijd welkom bij de wedstrijden van onze senioren- of jeugdelftallen

Wil je ook graag komen voetballen bij onze club ?

Kom dan gerust eens langs en doe vrijblijvend mee met onze starttrainingen

Info-flyer
 
Trainingkalender
 
 
Contact K. Hechtel FC
 
Heb je een bericht of aanvraag voor de seniorenafdeling van K. Hechtel FC, maak dan gebruik van het formuliertje rechts.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.


 
Secretariaat seniorenafdeling :
Johan Vrinzen
Don Boscostraat 137
3940 Hechtel-Eksel
khechtelfc@telenet.be

Tel. : 011/731264
GSM : 0496/862030

Ligging
 

Eerste ploeg
Ploegfoto   Uitslagen + Rangschikking   Kalender
PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait F1 = Forfait 1 ploeg
Eerste ploeg selectiegroep
Agten Joren Hamers Rens Nouwen Robbe Vanpol Niels
Boonen Mike Hanssen Davy Overath Gert Vermijl Maarten
Buckenberghs Thomas Hendriks Gijs Pinxten Jens Vermijl Wesley
Clerix Dennis Kiara Randy Pinxten Simon Vranken Leander
Cuyvers Mateo Kortzorg Julien Prenen Arno Vranken Willem
Daniëls Jente Lemmens Ferre Seerden Roeland Witters Jaro
Elia Sander Lespoix Lennerd Smolders Jonathan Wouters Giel
Eyckens Jelle Maex Frederik Vanbriel Hendrik  
Feyen Pieter Mannes Jenthe Vandeurzen Dennis  
Froeyen Lennert Mrgole Dimitri Vanheck Cedriec  
 
Trainer
Vanpol Niels
Hulptrainer
Linden Michiel
 
Keepertrainer
Moilemans Bart
 
Afgevaardigde
Vrinzen Johan
 
 
Trainingen
Dinsdag :
19u30-21u00
Donderdag :
19u30-21u00
 
Keepertraining
Dag :
Uur
Reserven A
Ploegfoto   Uitslagen + Rangschikking   Kalender
Eerste ploeg selectiegroep
Agten Joren Hamers Rens Nouwen Robbe Vanpol Niels
Boonen Mike Hanssen Davy Overath Gert Vermijl Maarten
Buckenberghs Thomas Hendriks Gijs Pinxten Jens Vermijl Wesley
Clerix Dennis Kiara Randy Pinxten Simon Vranken Leander
Cuyvers Mateo Kortzorg Julien Prenen Arno Vranken Willem
Daniëls Jente Lemmens Ferre Seerden Roeland Witters Jaro
Elia Sander Lespoix Lennerd Smolders Jonathan Wouters Giel
Eyckens Jelle Maex Frederik Vanbriel Hendrik  
Feyen Pieter Mannes Jenthe Vandeurzen Dennis  
Froeyen Lennert Mrgole Dimitri Vanheck Cedriec  
 
Trainer
Vanpol Niels
Hulptrainer
Linden Michiel
 
Keepertrainer
Moilemans Bart
 
Afgevaardigde
Vrinzen Johan
 
 
Trainingen
Dinsdag :
19u30-21u00
Donderdag :
19u30-21u00
 
Keepertraining
Dag :
Uur
Reserven B
Ploegfoto   Uitslagen + Rangschikking   Kalender
Trainer
 
 
Hulptrainer
 
Afgevaardigde
 
 
 
Training(en)
Donderdag
 
   
Kadetten U15
Ploegfoto   Uitslagen + Rangschikking 2021   Kalender 2021
Trainer
 
 
Hulptrainer
 
Afgevaardigde
 
 
 
Training(en)
Woensdag
19u30 21u
Vrijdag 19u30 21u
Keepertrainers
 
 
 
Keepertraining

 
Missie

K Hechtel FC heeft als missie haar leden, uit de eigen gemeente, een kwalitatieve opleiding aan te bieden, zodat ze hun aanwezige talenten op een eigen niveau kunnen ontwikkelen, dit ongeacht geslacht, leeftijd of afkomst. 

K Hechtel FC wil een familieclub zijn waar zowel spelers, ouders als supporters zich thuis voelen.

De uiteindelijke doelstelling van de jeugdwerking van K Hechtel FC is om zoveel mogelijk jongeren uit de eigen gemeente “betaalbaar” te doen sporten, plezier te beleven en zo haar steentje bij te dragen aan de lokale samenleving met als resultaat een A-kern bestaande uit spelers die in eigen club zijn opgeleid.

Fotogalerij
Foto's : Anja Lemmens


Panathlon 'Ethiek in de jeugdsport'

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

We verklaren dat:

1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.

Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.

We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.

We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.

2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.

Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist.
Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.

3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.

We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…

We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.

We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.

4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.

We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.

5. Daarom onderschrijven we formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.

Alle kinderen hebben het recht

- Sport te beoefenen
- Zich te vermaken en te spelen
- In een gezonde omgeving te leven
- Waardig behandeld te worden
- Getraind en begeleid te worden door competente mensen
- Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
- Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
- In veilige omstandigheden aan sport te doen
- Te rusten
- De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

GENT, 24 September 2004   

Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève – Copyright Declaration: Panathlon International

 
 


Sportongevallen (Wedstrijden - trainingen)

Meermaals wordt vastgesteld dat spelers die een voetbalongeluk oplopen spijtig genoeg verzuimd hebben de juiste onderrichtingen terzake te volgen.
Als de speler in de onmogelijkheid verkeert de nodige formaliteiten zelf te vervullen, zal zijn afgevaardigde zeker hierbij helpen het nodige te doen (noteer dus het adres van Uw afgevaardigde).

WERKWIJZE IN GEVAL VAN EEN VOETBALONGEVAL

1° - Een speler die een voetbalongeluk opliep, doet hiervan aangifte bij zijn afgevaardigde, welke hem een formulier “AANGIFTE van ONGEVAL” zal overhandigen. Je kan het ook zelf downloaden van deze website.
Dit wordt dan door de behandelende dokter ingevuld

DENK ERAAN dat op dit formulier moet vermeld worden:

a) Naam en adres van de ziekenkas waarbij speler (of ouders) aangesloten is.
b) Het inschrijvingsnummer van de speler (of ouders) bij de ziekenkas.
c) Beroep van de speler. Tevens naam en adres van de werkgever van de speler.
d) Datum en uur van het ongeval.
e) Tijdens welke officiële wedstrijd... of tijdens welke vriendschappelijke wedstrijd of tornooi... of     (nummer, bladzijde en kolom van “SPORTLEVEN”) (voor tornooien = het nummer).... Tijdens welke     training.
f) Omstandigheden van het ongeval.
g) Naam en adres van de geneesheer die de eerste zorgen toediende.

2° - Nadat de geneesheer de “AANGIFTE van ONGEVAL” heeft ingevuld en ondertekend, met (indien noodzakelijk) het aantal voorziene therapeutische behandelingen waarvoor een voorafgaandelijke goedkeuring van de K.B.V.B. is vereist en met een maximaal van 60 behandelingen per ongeval. De gekwetste speler zorgt dat dit formulier zo vlug mogelijk, uiterlijk tien dagennadat het ongeval is gebeurd (nadien wordt het niet meer ingeboekt!!!) aan zijn afgevaardigde wordt overhandigd die het, na nazicht, op zijn beurt zal overmaken aan het algemeen secretariaat van de club. Nadat deze laatste zijn administratief werk heeft verricht, wordt het formulier gestuurd naar het Algemeen Secretariaat van de K.B.V.B. te Brussel. Na boeking van het formulier “Aangifte van Ongeval” krijgt het algemeen secretariaat van de club een “Genezingsattest” samen met een bewijs van ontvangst. 
Het “Genezingsattest” wordt naar betrokkene verstuurd, die van zodra hij volledig is hersteld, dit laat invullen door de
behandelende geneesheer.

AANDACHT!!!

Voor een eventuele tweede of derde reeks therapeutische behandelingen dient telkens een nieuwe aanvraag ingediend, op verzoek van de behandelende geneesheer en waarvoor eveneens een goedkeuring van de K.B.V.B. vereist is.

3° - De speler gaat naar de ziekenkas met de door hem betaalde rekeningen en aldaar ontvangt hij een “Kwijtschrift voor Gezondheidszorgen” LET WEL: eveneens rekeningen voor therapeutische behandelingen.

4° - De speler bezorgt aan zijn afgevaardigde de volgende documenten, die deze na nazicht op zijn beurt overhandigd aan het algemeen secretariaat van de club:

a) Het ingevulde “Genezingsattest”
b) 
Het kwijtschrift van de gezondheidszorgen (eventueel inclusief kinesist) van de mutualiteit.
c) 
Alle andere rekeningen die betaald werden (inzonderheid apotekers-kosten met de vermelding     SPORTONGEVAL).
Deze bundel wordt dan naar het algemeen secretariaat van de K.B.V.B gestuurd.

5° - De uitbetaling van de bedragen waarop de speler recht heeft volgens de reglementen van het SOLIDARITEITSFONDS van de K.B.V.B. en dit volgens de normen van SECUREX, gebeurt door de Algemene Penningmeester van de K.B.V.B. via de club, die er verder zal voor instaan dat de speler vergoed wordt voor de opgelopen kosten van zijn ongeval.

BELANGRIJK!!!

Om te vermijden dat spelers voor de onaangename vaststelling komen te staan dat de bijzondere verzorging niet te laste wordt genomen, herinneren wij tevens aan de bepalingen van van F.S.F.-reglement (K.B.V.B.) met name dat de voorafgaandelijke goedkeuring is vereist en dat een sportieve inactiviteit van minder dan 15 dagen tot geen enkele financiële tussenkomst aanleiding geeft op het vlak van de bijzondere verzorging. Wat de eventuele verplaatsingskosten betreft, wordt enkel het vervoer per ziekenwagen vergoed, beperkt tot het bedrag van de factuur van de ziekenwagen en na aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds.
Voor hospitalisatie wordt niet tussengekomen in de opleg voor één kamer voor één persoon alsmede eventuele telefoonkosten.

OPGELET !!!

Men mag NIET AAN TRAININGEN of WEDSTRIJDEN DEELNEMEN zolang het “genezingsattest” niet in het bezit is van het algemeen secretariaat van de club, dit op risico van verlies op rechten in kwetsuren opgelopen op trainingen of wedstrijden NA inboeking van het werkelijke sportongeval.


Namens K. Hechtel F.C.
de algemene secretaris-gerechtigd correspondent,

Johan Vrinzen


 

Miniemen U12
Ploegfoto   Uitslagen + Rangschikking 2021   Kalender 2021
Trainer
 
 
Hulptrainer
 
Afgevaardigde
 
 
 
Training(en)
Dinsdag
18u00 - 19u15
Donderdag 18u00 - 19u15
Keepertrainers
 
 
 
Keepertraining

 
Debutantjes U5Trainer
 
 
Hulptrainer
 
Afgevaardigde
 
 
 
Training(en)
Woensdag
19u00
Vrijdag 19u00
Keepertrainers
 
 
 
Keepertraining
Woensdag
18u00

Mosselfeest - De Schans Hechtel
Zondag
11 februari 2020

29ste
Mosselfeest
van K. Hechtel F.C.
Mosselen friet ..............................
Kipfilet friet ..................................
Zalmschotel friet ...........................

Voor de kinderen:
1/2 mosselen friet .........................
Hamburger friet ............................

Voorverkoop en info
:
Spelers en bestuursleden

of reserveren:
Secretariaat 0496862030

€ 18.00
€ 14.00
€ 14.00


€ 12.00
€ 6.00
 

Attesten sportvoordeel ziekenfonds

Als lid van een sportclub heb je bij je mutualiteit jaarlijks
recht op een gedeeltelijke terugbetaling van je lidgeld.

Hieronder kan je het aanvraagformulier van jouw mutualiteit vinden.
Druk het af en ga ermee naar één van de bestuursleden.
Zij helpen je graag verder.


 

Attest sportvoordeel CM
 

Attest sportvoordeel Neutraal Fonds
 

Attest sportvoordeel Liberaal Fonds
  Attest sportvoordeel De Voorzorg

Contact K. Hechtel FC Jeugd
 

Heb je een bericht of aanvraag voor de jeugsdafdeling van K. Hechtel FC, maak dan gebruik van het formuliertje rechts.

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

E-mail jeugd.khechtelfc@gmail.com

 
Secretariaat jeugdafdeling
AVJO Kurt Martens
GSM :0479/972113
kurt.martens@hotmail.com
     

Aanduidingen scheidsrechters

Gele Kaarten

Afgelastingen

Webshop

Vorige speeldag

PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait F1 = Forfait 1 ploeg

Volgende speeldag

PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait F1 = Forfait 1 ploeg

Huidige speeldag

PP = Uitgesteld ST = Stopgezet AMC = Algemeen forfait F1 = Forfait 1 ploeg
Preminiemen U10
Ploegfoto   Uitslagen + Rangschikking 2021   Kalender 2021
Trainer
Hanssen Davy
Oyen Joren
Hulptrainer
 
Afgevaardigde
Geijsels Bjorn
 
 
Training(en)
Dinsdag
18u15 - 19u30
Donderdag 18u15 - 19u30
Keepertrainers
Torfs Chris
Agten Tom
 
Keepertraining
Woensdag
18u00

Sponsors
Wij danken onze sponsors
voor hun steun.

Ook geïnteresseerd om bij te dragen aan onze werking ?

Neem dan gerust contact met ons op. We bespreken graag samen met u de mogelijkheden.
Hoofdsponsor :
Boekhoudkantoor
Leo Jaeken

 

Evenementen
Spaghetti Take-Away
Jeugd K Hechtel FC
Vrijdag 3 december
van 16:30 tot 23:00