Sportongevallen

SPORTONGEVALLEN

Wedstrijden/trainingen

Meermaals wordt vastgesteld dat spelers die een voetbalongeluk oplopen spijtig genoeg verzuimd hebben de juiste onderrichtingen terzake te volgen.
Als de speler in de onmogelijkheid verkeert de nodige formaliteiten zelf te vervullen, zal zijn afgevaardigde zeker hierbij helpen het nodige te doen (noteer dus het adres van Uw afgevaardigde).

WERKWIJZE IN GEVAL VAN EEN VOETBALONGEVAL

1. Een speler die een voetbalongeluk opliep, doet hiervan aangifte bij zijn afgevaardigde, welke hem een formulier “AANGIFTE van ONGEVAL” zal overhandigen. Je kan het ook zelf downloaden van deze website.
Dit wordt dan door de behandelende dokter ingevuld.

DENK ERAAN dat op dit formulier moet vermeld worden:

a) Naam en adres van de ziekenkas waarbij speler (of ouders) aangesloten is.
b) Het inschrijvingsnummer van de speler (of ouders) bij de ziekenkas.
c) Beroep van de speler. Tevens naam en adres van de werkgever van de speler.
d) Datum en uur van het ongeval.
e) Tijdens welke officiële wedstrijd… of tijdens welke vriendschappelijke wedstrijd of tornooi… of (nummer, bladzijde en kolom van “SPORTLEVEN”) (voor tornooien = het nummer)…. Tijdens welke training.
f) Omstandigheden van het ongeval.
g) Naam en adres van de geneesheer die de eerste zorgen toediende.

kinesist verzorging voetbal

2. Nadat de geneesheer de “AANGIFTE van ONGEVAL” heeft ingevuld en ondertekend, met (indien noodzakelijk) het aantal voorziene therapeutische behandelingen waarvoor een voorafgaandelijke goedkeuring van de K.B.V.B. is vereist en met een maximaal van 60 behandelingen per ongeval. De gekwetste speler zorgt dat dit formulier zo vlug mogelijk, uiterlijk tien dagennadat het ongeval is gebeurd (nadien wordt het niet meer ingeboekt!!!) aan zijn afgevaardigde wordt overhandigd die het, na nazicht, op zijn beurt zal overmaken aan het algemeen secretariaat van de club. 

Nadat deze laatste zijn administratief werk heeft verricht, wordt het formulier gestuurd naar het Algemeen Secretariaat van de K.B.V.B. te Brussel. Na boeking van het formulier “Aangifte van Ongeval” krijgt het algemeen secretariaat van de club een “Genezingsattest” samen met een bewijs van ontvangst.

 
Het “Genezingsattest” wordt naar betrokkene verstuurd, die van zodra hij volledig is hersteld, dit laat invullen door de behandelende geneesheer.

AANDACHT

Voor een eventuele tweede of derde reeks therapeutische behandelingen dient telkens een nieuwe aanvraag ingediend, op verzoek van de behandelende geneesheer en waarvoor eveneens een goedkeuring van de K.B.V.B. vereist is.

3° – De speler gaat naar de ziekenkas met de door hem betaalde rekeningen en aldaar ontvangt hij een “Kwijtschrift voor Gezondheidszorgen” LET WEL: eveneens rekeningen voor therapeutische behandelingen.

4° – De speler bezorgt aan zijn afgevaardigde de volgende documenten, die deze na nazicht op zijn beurt overhandigd aan het algemeen secretariaat van de club:

a) Het ingevulde “Genezingsattest”
b) Het kwijtschrift van de gezondheidszorgen (eventueel inclusief kinesist) van de mutualiteit.
c) Alle andere rekeningen die betaald werden (inzonderheid apotekers-kosten met de vermelding SPORTONGEVAL).
Deze bundel wordt dan naar het algemeen secretariaat van de K.B.V.B gestuurd.

5° – De uitbetaling van de bedragen waarop de speler recht heeft volgens de reglementen van het SOLIDARITEITSFONDS van de K.B.V.B. en dit volgens de normen van SECUREX, gebeurt door de Algemene Penningmeester van de K.B.V.B. via de club, die er verder zal voor instaan dat de speler vergoed wordt voor de opgelopen kosten van zijn ongeval.

BELANGRIJK

Om te vermijden dat spelers voor de onaangename vaststelling komen te staan dat de bijzondere verzorging niet te laste wordt genomen, herinneren wij tevens aan de bepalingen van van F.S.F.-reglement (K.B.V.B.) met name dat de voorafgaandelijke goedkeuring is vereist en dat een sportieve inactiviteit van minder dan 15 dagen tot geen enkele financiële tussenkomst aanleiding geeft op het vlak van de bijzondere verzorging. Wat de eventuele verplaatsingskosten betreft, wordt enkel het vervoer per ziekenwagen vergoed, beperkt tot het bedrag van de factuur van de ziekenwagen en na aftrek van de tussenkomst van het ziekenfonds.
Voor hospitalisatie wordt niet tussengekomen in de opleg voor één kamer voor één persoon alsmede eventuele telefoonkosten.

OPGELET

Men mag NIET AAN TRAININGEN of WEDSTRIJDEN DEELNEMEN zolang het “genezingsattest” niet in het bezit is van het algemeen secretariaat van de club, dit op risico van verlies op rechten in kwetsuren opgelopen op trainingen of wedstrijden NA inboeking van het werkelijke sportongeval.

Namens K. Hechtel F.C.
de algemene secretaris-gerechtigd correspondent,

Johan Vrinzen